موارد قابل توجه :
1. پیش ثبت نام کاروانهای زیر صرفا به صورت رزرو صورت گرفته است و هیچ گونه حقی برای مدیر و زائران کاروان ایجاد نمی گردد.
2. پس از بررسی های اولیه با مدیر کاروان های رزرو تماس حاصل خواهد شد. لطفا از هرگونه تماس با جمعیت جهت پیگیری جدا خودداری نمایید.
3. جمعیت خدمتگزاران، با توجه به امکانات و بررسی مجوز و مصاحبه با مدیران متقاضی، با توجه به ظرفیت های فراهم شده، با اختیارات کامل اقدام به پذیرش از بین کاروانهای رزرو با ظرفیت مورد نظر خود خواهد نمود.
جستجو کاروان های رزرو
:
:
:
:
: